Υποχρεώσεις & δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος της δωρεάν παροχής διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, ν.4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ.

3. Δεν προβλέπεται διαδικασία παροχής υποτροφιών, καθώς δεν υπάρχουν δίδακτρα. Μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να συνεπικουρούν τα μέλη ΔEΠ στην εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, την εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής, μετά την εισήγηση της Σ.Ε, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

• Υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών.

• Έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και παράλληλα έχουν υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ.

• Έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

• Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών.

• Υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών.

5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής και σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του ή της ΣΕ και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.