Σκοπός

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή φροντίδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς, σύμφωνα με τις αρχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία της Εξειδικευμένης Κλινικής Νοσηλευτικής και της προηγμένης κλινικής έρευνας.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

Α. ΕΡΕΥΝΑ

1. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των κλινικών αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους

2. Εκπόνηση ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης

3. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στη διαχείριση των νοσηλευόμενων ασθενών

2. Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλινικό χώρο

3. Απόκτηση σύγχρονης γνώσης στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας

4. Ανάπτυξη επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (Patient Centered Care)

1. Παροχή Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας

2. Παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον ασθενή:

• Ανάγκες ασθενών και του υποστηρικτικού περιβάλλοντος

• Ασφάλεια ασθενών

• Ενημέρωση και εκπαίδευση

• Συντονισμός της κλινικής περίθαλψης και άλλων υπηρεσιών

• Διαχείριση του πόνου

• Ψυχοκοινωνική στήριξη

• Μετάβαση στο σπίτι

• Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και επανεκτίμηση

Δ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ