Ειδικεύσεις

Το ΠΜΣ «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΜΔΣ) στην «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική» με ειδίκευση στη «Παθολογική Νοσηλευτική», «Παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Γεροντολογική Νοσηλευτική».