Εισακτέοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων και TEI καθώς και όλων των συναφών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι ένα (21) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος του δέκα (10) και ανώτερος του εικοσιπέντε πέντε (25).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά σημαντικά τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, τότε με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων μέχρι και το διπλάσιο του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.