Διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής υποψηφίων φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε δύο (2) έτη. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για κάθε επόμενο κύκλο σπουδών ΠΜΣ.

H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογητικά κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος της Νοσηλευτικής σε προθεσμία που ορίζεται κατά την Προκήρυξη και η οποία μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα ως προς το βαθμό πτυχίου, την επαγγελματική εμπειρία, την εκπαιδευτική εμπειρία και τις δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του ΠΜΣ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια. Αναλυτικότερα:

Η ΣΕ του ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου και συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:

• Στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας

• Στη συνέντευξη

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία, Παράρτημα Ι ).

2. Αντίγραφο Πτυχίου Νοσηλευτικής και αναλυτική βαθμολογία.

3. Βιογραφικό σημείωμα όπου αναφέρεται αναλυτικά η διδακτική, επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια).

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν.

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές, εάν υπάρχουν.

6 .Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος, δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα αναλύει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English (FCE) Cambridge ή Michigan (Β2) για τα αγγλικά ή άλλο έγκυρο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Η γλωσσομάθεια αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στο ΠΜΣ.

 

Για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά:

• O βαθμός πτυχίου.

• H επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο και την ειδίκευση του ΠΜΣ.

• Oι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.

• Tο κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ.

• H γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ειδικότερα η βαθμολόγηση στα κριτήρια επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύσεις και επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας:

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων είναι:

• Βαθμός πτυχίου και βαθμολογία στα μαθήματα κατεύθυνσης 20%

• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 5%

• Επαγγελματική εμπειρία 20%

• Εκπαιδευτική εμπειρία 10%

• Επιστημονική δραστηριότητα 15%

• Συνέντευξη 30%

Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων και οι βαρύτητα των κριτηρίων μπορούν να αλλάξουν μετά από εισήγηση της Σ.Ε του ΠΜΣ και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται αξιολογικός πίνακας για τη συμμετοχή στη συνέντευξη. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο αριθμό των υποψηφίων της προκήρυξης.

Διαδικασία συνέντευξης

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από την επιτροπή αξιολόγησης η οποία συγκροτείται με πρόταση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο χρόνος διεξαγωγής της συνέντευξης είναι κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από την Σ.Ε. του ΠΜΣ.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη αξιολογούνται τα εξής :

• Η γενική κατάρτιση του υποψηφίου και άλλων χαρακτηριστικών

• Συναφείς δραστηριότητες με το ΠΜΣ

• Ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί ξεχωριστά την κάθε συνέντευξη. Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επιλογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται σε κλίμακα 0-10.

Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 70% και β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 30%.

Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου μπορούν να αλλάξουν μετά από εισήγηση της Σ.Ε του ΠΜΣ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων, καταρτίζεται πίνακας αξιολογικής σειράς επιτυχόντων και επιλαχόντων από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ, οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η Επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψηφίους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή.

Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσής του. Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και υποβάλλεται στη Γραμματεία προκειμένου να κριθεί από τη ΣΕ του ΠΜΣ. Μετά την εξέταση και αξιολόγηση των ενστάσεων, ο τελικός πίνακας υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. Μετά την επικύρωση του τελικού πίνακα ανακοινώνεται από τη ΣΕ η περίοδος εγγραφής.

Ως επιλαχόντες ορίζονται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.