Διδασκαλία – Εξετάσεις – Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών (χειμερινό και εαρινό), εκ των οποίων, το καθένα περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο εξετάζονται τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα / ή στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή η οποία εξετάζεται από τη ΣΕ και γνωμοδοτεί η Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών που τους αναθέτει ο εκάστοτε διδάσκων, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ΣΕ, μετά από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας.

Ένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων (παρ. 4, αρ. 34, ν. 4485/2017) ο οποίος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και να ανήκει στους διδάσκοντες του ΠΜΣ. Από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΠΑΔΑ ή μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ.

Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι πρωτότυπο και συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ερευνητική, μετα-ανάλυση ή συστηματική ανασκόπηση. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Με ευθύνη της ΣΕ του μεταπτυχιακού, εκδίδεται αναλυτικός οδηγός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συντάξει και να δημοσιεύσει επιστημονικό άρθρο σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού ή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται με απόφαση της ΣΕ να γίνεται αποδεκτή μόνον η αποδοχή του άρθρου προς αξιολόγηση.

Τέλος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Η απόκτηση του ΔΜΣ προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση του συνόλου των μαθημάτων του ΠΜΣ όπως επίσης την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, συγκεντρώνοντας εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ συνυπολογίζεται από το βαθμό του Α΄ εξαμήνου (1/4), του Β΄ εξαμήνου (1/4) του Γ΄ εξαμήνου (1/4) και το βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (1/4).

Η αξιολόγηση των επιδόσεων του φοιτητή γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 8.50-10=Άριστα, 7.00-8.49=Λίαν Καλώς, 5.00-6.99= Καλώς.