Δ' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Δ' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.401 Διπλωματική Εργασία 20  
MSC.ACN.402 Κλινικές Εφαρμογές στην Ειδίκευση 10