Οργάνωση

To ΠΜΣ «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική» λειτουργεί από το 2019 βάσει των παρακάτω νόμων και αποφάσεων:

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/ 2-03-2018): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/06-09-2011): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. 3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 117/Υ.Ο.Δ.Δ./6-03-2018): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄/2-08-2005): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-05-2016): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών – Λοιπά Θέματα».

8. Τη με αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017): «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/8-8-2014), του άρθρου 31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του Τμήματος Νοσηλευτικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική».

12. Την πράξη 21/9-10-2018 (Θέμα 21ο) της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την «Τροποποίηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που συγκροτήθηκε με την πράξη 5/2-04-2018, (Θέμα 14ο) της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος» (σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 31 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114/Α΄/ 4-08-2017).

13. Την πράξη 3/10-04-2019 (Θέμα 2ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική».

14. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 3/ 9-5-2019 (θέμα 2ο) της Επιτροπής Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Την με αριθμό πράξη 12/27-5-2019 (Θέμα 39ο) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.