Α' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Α' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.101 Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 3 10 Πολυκανδριώτη Μαρία
MSC.ACN.102 Κλινική Επιδημιολογία 3 10 Κουτελέκος Ιωάννης
MSC.ACN.103 Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις και Λήψη κλινικών αποφάσεων 3 10 Βασιλόπουλος Γεώργιος, Δούσης Ευάγγελος